Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://szeretetero.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://szeretetero.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről:

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Bedő Eleonóra Egyéni Vállalkozó (Képviseletében: Bedő Eleonóra – továbbiakban „Szervező”)
A szolgáltató székhelye:1118 Budapest Háromszék utca 20.
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 57643320
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szeretetero.hu
Adószáma:72293795-1-43
A szerződés nyelve: magyar

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza az Ön, mint Résztvevő által Weboldalon leadott, a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő Programok (a továbbiakban: „Program”) vagy szolgáltatások (a továbbiakban „Szolgáltatások”) egyikén való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: „Jelentkezés”) és a Program/ Szolgáltatás lebonyolításának szabályait. A Program részletes leírása a Weboldalon található.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.3. Kérjük, hogy a Weboldal használata, továbbá a Jelentkezés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et valamint az adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”).

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. Szervező fenntartja a jogot a Weboldal és a Programok lebonyolításának, részleteinek későbbi módosítására.

2.6. A Weboldal használatával, illetve a Jelentkezés leadásával Ön, mint Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

 1. PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1 Jelentkezés

3.1.1. A Weboldalon Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, mentálisan egészséges, természetes személy jogosult.

3.1.2. Jelentkezni a Weboldalon a Programok és Szolgáltatások mellett feltüntetett „Jelentkezem” linken keresztül az ahhoz tartozó űrlap kitöltésével lehet. Az űrlapon a következő adatok megadása szükséges:

 1. a) teljes név (családi név és keresztnév),
  b) működő és valós e-mail cím,
  c) telefonszám,
 2. d) számlázási cím.

3.1.3. Sikeres jelentkezést követően a Résztvevő az általa megadott e-mail címre egy, a jelentkezést visszaigazoló e-mailt kap. Ebben az e-mailben tájékoztatást kap az általa választott Program/ Szolgáltatás igénybevételének részleteiről is.

3.1.4. Résztvevő az ÁSZF valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése a Résztvevőnek a már létrejött szerződésektől való Szervező általi azonnali hatályú elállást vonhatja maga után.

3.2. FIZETÉS

3.2.1. Az adott Jelentkezés teljesítéséért a Szervezőt meghatározott összegű támogatási díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg.

3.2.2. A Díj megfizetése a következők szerint történik:

 1. a) A Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, az adott program leírásában foglalt feltételeknek megfelelően.
  b) Szervező a Díjról díjbekérőt állít ki és megküldi a Résztvevő e-mail címére
  c) A Díj elutalásakor Résztvevő a díjbekérőn megadottakat köteles beírni az utalás közlemény rovatába;
  d) Amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a díjbekérőn megjelölt Fizetési határidő napjáig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük.
  e) A Jelentkezés lemondása vagy egy másik, a Szervező által szervezett programra való átcsoportosítása az adott Program /Szolgáltatás lemondási szabályainak megfelelően történhet. Erről a weboldalon és a tájékoztató e-mailben Szervező tájékoztatja Jelentkezőt.
 2. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE, PROGRAMOK

4.1. Szervező az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon elérhető tájékoztatóban szereplő meghatározott Program lebonyolítását a Weboldalon foglaltak szerint.

4.2. Szervező felelősséget vállal azon Programok/Szolgáltatások lebonyolításáért és minőségéért, melyek az „Egyéni foglalkozások” és „Csoportos foglalkozások” menüpont alatt jelennek meg.

4.3 Szervező fenntartja a jogát a Weboldalon található tájékoztatóban meghatározott program módosításához.

4.4. Szervező vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

 1. RÉSZTVEVŐI NYILATKOZATOK

5.1 Résztvevő a Jelentkezés leadásával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy

 1. a) 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, mentálisan egészséges személy. Képes más emberek előtt megnyilvánulni, érzelmeit megélni és irányítani. Lelkileg és fizikailag megfelelő állapotban van a Programon való részvételhez vagy a Szolgáltatás igénybevételéhez.
 2. b) a Jelentkezés leadása során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Résztvevő köteles ezeket e-mailben, az info@szeretetero.hu címre megküldeni.
 3. c) Résztvevő nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt, meghatalmazással sem. Szervező ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Résztvevő felel;
 4. d) a Szervezőnek nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a Regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;
 5. e) Résztvevő megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az ott meghatározott célra felhasználhatja;
 6. f) Résztvevő magára kötelezőnek ismeri el és köteles betartani a Program helyszínéül szolgáló létesítmény házirendjét és magatartási szabályait a Program egész ideje alatt.
 7. g) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szervező a befizetett Díjat.
 8. h) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Díj átutalása után a lemondási feltételek figyelembe vételével, lemondása esetén nem áll Szervező módjában a részvételi díj visszafizetése.
 9. i) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Program (elvonulás) félbeszakítása esetén Szervező a Díjat vagy a Díj egy részét visszatéríteni nem köteles.

5.2 Résztvevő a Jelentkezés leadásával elfogadja Szervező kompetencia határait.

 1. a) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programokon való részvétel, a Szolgáltatások idénybevétele önismereti, önfejlesztő, spirituális jellegű tevékenység és nem helyettesíti az orvosi, pszichiátriai, pszichoterápiás kezelést.
 2. b) Résztvevő a szükséges tájékoztatást Szervezőtől megkapta és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek
 • az orvosi gyakorlat,
 • az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
 • a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások

körébe tartozó tevékenységnek, a Szervező nem gyógyít és nem diagnosztizál.

 1. c) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezővel való együttműködése egy partneri folyamat, amelynek célja, hogy a Résztvevő az általa egyoldalúan – illetve a Szervezővel való egyeztetés során a Szervezővel közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többek között azáltal, hogy a Résztvevő a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben, önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.
 2. d) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében Szervező pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Résztvevő kijelenti, hogy a Szervezőt nem pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából kereste meg.

Ugyanakkor a Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a Szervezőnek nem feladata vizsgálni vagy megítélni a Résztvevő pszichés illetve egészségi állapotát, és a Résztvevő ilyen állapotának szakember általi kezeléséért illetve annak elmaradásáért a Szervező nem felelős.

 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS

6.1. Szervező illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

6.2. Szervező részéről szerződésszegésnek minősül a 4. pontban és annak alpontjaiban foglaltak be nem tartása. Szervező részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát.

6.3. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

6.4. Amennyiben a Program Szervező akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett Helyfoglalási Díj a Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Programra átcsoportosítható.

6.5. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha:

 1. a) nem jelenik meg a Programon,
  b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását,
  c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének nem tesz eleget,
  d) a Programra ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.
  e) az 5. pont és annak alpontjaiban foglaltak be nem tartása.

6.6. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

 1. SZERZŐI JOGOK

7.1. Miután a szeretetero.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a szeretetero.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül.

7.2. Szervező fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

7.3. A szeretetero.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 

Sütiket használunk a felhasználói élmény érdekében.

Az általunk használt sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak. A sütik használatának elfogadásával minden funkcióhoz hozzáférsz a honlapon.